ANUNȚ DEPUNERI CERERI la LEGEA nr. 123 din 2023

ANUNȚ

DEPUNERI CERERI la LEGEA nr. 123 din 2023

Până la termenul limită de 18 noiembrie 2023 se pot depune cereri, la Primăria Comunei Traian, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, de către deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 26, alin. (21) din Legea nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel:

(2^1)Deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

a)dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

b)pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Primar, Gherghelucă Sorin