Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 70% din suprafaţa totală. Creşterea animalelor şi păsărilor se realizează în sistem gospodăresc individual. Terenul arabil existent este folosit pentru:

  1. Păşunile şi fâneţele favorizează creşterea animalelor (ovine, bovine, cabaline, porcine)
  2. Masa lemnoasă rezultată din exploatarea suprafeţei de teren împădurite este folosită pentru construcţii, comerţ sau drept combustibil. Comuna TRAIAN are o situaţie aparte din punct de vedere socio-economic, caracteristică dată de anumiţi factori care pot fi transformaţi în avantaje faţă de zone similare, avantaje care trebuie fructificate în viitor şi care rezidă din:

Agricultura

Agricultura şi creşterea animalelor sunt principalele ramuri economice ale comunei, cele care asigură existenţa întregii populaţii. Agricultura şi creşterea animalelor sunt principalele ramuri economice ale întregii populaţii.
Suprafața totală a comunei TRAIAN, în 2021 este de 3596 ha, din care:

Cauzele care au condus la acestă situație sunt specifice acestui sector, sunt cauze general valabile pentru întreaga suprafața agricolă a țării însă aplicabilitatea lor locală a fost deplin dovedită:divizarea marilor suprafețe agricole, furturile și vandalizările din patrimoniu, uzura fizică și morală a echipamentelor și dotărilor, lipsa fondurilor de întreținere și exploatare, lipsa fondurilor pentru investiții noi, conștientizarea deficitară a unor specialiști și a unor structuri cu putere de decizie din agricultură cu privire la importanța majoră a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Efectele lipsei acestor lucrări se referă în special la eroziunea și degradarea accentuată a solului cu efecte dezastruoase pe termen lung.